พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์
ผบช.ภ.6

พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวชช์
รอง ผบช.6
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ
รอง ผบช.6
พล.ต.ต.สุกิจ สมณะ
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์
รอง ผบช.ภ.6
เจ้าหน้าที่แผนกงานในสังกัด
             
 

 

งานธุรการ
ประจำวัน
พลขับร้อยเวร1


ด.ต.ภาณุพงษ์ ณ เชียงใหม่

ด.ต.บุญธรรม รอดเกตุ

ด.ต..ชำนาญ สมหาญวงศ์

ด.ต.ยุทธนา เอี่ยมขานุ

             
  งานธุรการ
ประจำวัน
พลขับร้อยเวร2

ด.ต.อุเทน พุ่มตุ๊บ

ด.ต.ชัชมงคล กลอยเดช

ด.ต.ประเทือง พิมพ์ศรี

ด.ต.โสภณ สิงห์ถิ่น

             
  งานธุรการ
งบประมาณ
การเงิน


ด.ต.ญ.ธิตินันทน์ มากมี

ด.ต.ญ.วิรัตน์ แก้วศรี
     
             
  งานธุรการป้องกัน
ปราบปราม

ด.ต.จตุภัทร ชัยอชรยุ

ด.ต.นงค์ สายนวล

ด.ต.มานพ อินภู่

 
             
  งานสืบสวน
ด.ต.จำรัส พุ่มกลับ

ด.ต.กิตติศักดิ์ พรหมสุข

ด.ต.ยุทธการ แก้วเคลือบ

 
             
  งานธุรการ
กำลังพล
พัสดุ/นผ.

ด.ต.วิรุต ยองใย

ด.ต.ธวัชชัย ทับเชียงทอง

ด.ต.ปราโมทย์ คงรอด
   
             
  กลุ่มงานจราจร
ด.ต.นิสิต ทองดี

ด.ต.บรรจง ปัญจะ

ด.ต.วิรัตน์ พลอยครุฑ

จ.ส.ต.ทรรศนะ พรมวิชัย
 
             
  กลุ่มงานจักรยานยนต์
ด.ต.ทิวา เสือโต

ด.ต.กิติพงศ์ ว่องวิไลรัตน์

ด.ต.สมชาย หมั่นบรรจง

ด.ต.อภิสิทธิ์ เตียทวีเกียรติ
 
             
  กลุ่มงานจักรยานยนต์
ด.ต.เอกชัย แก้วเคลือบ

ด.ต.สมหมาย ดิษฐ์ตะค

ด.ต.กฤษณะ แก้วศรี

ด.ต.อานนท์ ฟักบาง
 
             
  สายตรวจจักรยาน
ด.ต.สมยศ แก้วมณี

ด.ต.เสนีย์ อุ่นต๊ะ

ด.ต.ประสิทธิ์ เรืองจันทร

 
 
             
  สายตรวจตำบล
วังทองแดง
และวังวน

ด.ต.นพดล ทองคำ

ด.ต.อุทัย ซ้อนฝั่น

ด.ต.ภาคภูมิ มาคง

ด.ต.วงษ์ บุญสง่า
 
             
  งานสื่อสาร
ด.ต.สุวิทย์ ยิ้มพิน

ด.ต.จำเนียร กาชัย

ด.ต.ชาญ ศรีคำมูล

ด.ต.นวกร พานทอง
 
             
  งานสื่อสาร
 
ด.ต.สำราญ น้อยยม
       
             
ตำรวจดี
งานมีประสิทธิผล
ประชาชนพึงพอใจ