พล.ต.ท.ทวิชชาติ พละศักดิ์
ผบช.ภ,6
พล.ต.ต.พิชัย เจียมบูรณเศรษฐ์
รอง ผบช.ภ,6
พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวชช์
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
รอง ผบช.ภ,6
พล.ต.ต.สุกิจ สมณะ
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์
รอง ผบช.ภ.6

วิสัยทัศน์นื่องจากพื้นที่รับผิดชอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญของจังหวัดสุโขทัย
มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล 118 ตร.กม. ประชากร ประมาณ 43,000 คน
จึงต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยวตลอดจนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่าง
เข้มงวด โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้มีการปลูกฝังปกตินิสัย
ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ รักษาความปลอดภัย เช่น ได้อบรม
อาสาสมัครรักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยว อาสาสมัครตำรวจบ้าน/
เยาวชนเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด เพื่อประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่
สายตรวจรถยนต์/จยย./จย. สายตรวจรถตุ๊กๆจนท.รปภ.ของอุทยาน
และสายตรวจประจำตำบล เนื่องจากว่ามีพื้นที่ครอบคลุมทั้งในชุมชน
และป่าเขา

การฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ รปภ.


การฝึกอบรมเยาวชน/กลุ่มพลังมวลชนอาสาสมัครการปฎิบัติงานโครงการ "สุโขทัยร่วมใจท่องเที่ยว ปลอดภัย"


การเตรียมความพร้อมสายตรวจอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย

ในด้านการป้องกันปราบปรามและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า ตระหนักถึงภารกิจสำคัญยิ่ง ดังที่ตั้ง
ปณิภาณไว้คือ "ตำรวจดี งานมีประสิทธิผล ประชาชนพึงพอใจ" ในด้านการบริการ ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครอง
ท้องที่ เอกชน สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ เช่น อบรมภาษาอังกฤษ อบรมภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรพัฒนากลาง แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ1.ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชอาคัณตุกะ
2.รักษาความปลอดภัย ประธานองคมนตรี องคมนตรี บุคคสำคัญระดับประเทศและต่างประเทศ
3.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และให้บริการนักท่องเที่ยวไทยและเทศ
4.ดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข