ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย
สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก
สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง
สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย
สถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ
สถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม
สถานีตำรวจภูธรศรีนคร
สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย
สถานีตำรวจภูธรบ้านสวน
สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่
สถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง
สถานีตำรวจภูธรเมืองบางขลัง
สถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน
 ๑.ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่าเดิมเป็นที่พักสายตรวจประจำตำบล โดยมีพื้นที่รับผิดชอบตำบลเมืองเก่าและตำบล
วังทองแดง และอยู่ในความปกครองดูแล ของสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองสุโขทัยต่อมาได้รับการร้องขอ
จากประชาชนในเขตพื้นที่ได้ร้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปประจำเพิ่มขึ้นสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
จึงได้ประสานกับหน่วยงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อขออนุมัติใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานที่ทำการ
ที่พัก และได้รับอนุมัติให้ใช้ ที่ดินราชพัสดุในการก่อสร้างในที่ดินเนื้อที่จำนวน ๕ ไร่เศษ ตามแปลงเลขที่
สท.๖๒๘ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๕๐๐ บ้านคุ้งหวาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ต่อมาในปี
พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจ จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท( สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ให้ดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนกรมตำรวจเลขที่ ม.๐๑๖
/๒๕๒๐ ลักษณะ/รูปร่างทรงปั้นหยา มีมุขกลางใต้ถุนสูง กว้าง ๑๓.๐๐ ม.ยาว ๑๔.๑๐ ม.จำนวน ๓ ห้อง
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไม้เนื้อแข็ง ฝาไม้เนื้อแข็ง พื้นชั้นบนไม้เนื้อแข็ง ชั้นล่างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
มุงกระเบื้องลอนคู่ ปลูกสร้างริมถนนสายเมืองเก่า-บ้านดอนโกนอกเขตกำแพงเมืองก่อสร้างเสร็จในปีเดียวกัน
และปี ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณจากกรมตำรวจในจำนวนเงิน ๑,๒๑๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่น
สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านพักราชการชั้นประทวน จำนวน ๑ แถว ยาว ๑๐ คูหา
บ้านพักรองสารวัตร จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างเสร็จในปีเดียวกัน และในปี ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณจาก
กรมตำรวจในจำนวนเงิน ๕,๒๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน ๒ แถว ๒๐ คูหาและบ้านพักระดับสารวัตร จำนวน ๑ หลัง ซึ่งก่อสร้าง
เสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
มีสภาพความเจริญสมบรูณ์ ชุมชนขยายใหญ่ขึ้นมีขนาดเป็นชุมชนใหญ่ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจ
ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมี
ีประสิทธิภาพ จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า ตามประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) เล่มที่ ๑๐๗ ตอน ๒๒๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓
ได้เปิดตั้ง "สถานีตำรวจภูธรเมืองเก่า" เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบันโดยมี
สารวัตรเป็นหัวหน้า และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ให้ยกฐานะหัวหน้าหน่วยขึ้น
เป็นรองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจ จนปัจจุบันมีตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจและ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นเป็นผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจ
ลำดับ
ยศ- ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
1
ร้อยตำรวจเอกจำลอง  น้อมเศียร
สว.หน.สภ.ต. ก.พ.2534 - ม.ค.2538
2
พันตำรวจโทอัครเดช  ไศละบาท
สว.หน.สภ.ต. ก.พ.2538 - ก.ย. 2538
3
พันตำรวจโทอำนาจ  คล้ายพงษ์
สว.หน.สภ.ต. ต.ค.2538 - ต.ค.2539
4
พันตำรวจโทจตุเดช  อยู่สวัสดิ์
สว.หน.สภ.ต. พ.ย.2539 - เม.ย. 2541
5
พันตำรวจโทจุมพลวัฒน์  สุดสวาท
สว.หน.สภ.ต. เม.ย.2541 - ส.ค. 2545
6
พันตำรวจโทสุทัศน์  มณสวัสดิ์
รอง ผกก.หน.สภ.ต.ฯ ส.ค. 2545 - พ.ย. 2548
7
พันตำรวจโทชัยวัฒน์  จันทร์อุทัย
รอง ผกก.หน.สภ.ต.ฯ พ.ย. 2548 - มิ.ย. 2549
8
พันตำรวจโทสมชาย  ชำนิ
รอง ผกก.หน.สภ.ต.ฯ พ.ย. 2549 - พ.ย. 2550
9
พันตำรวจโทอมรศักดิ์  เขษมสิริ
สวญ.สภ.ฯ พ.ย. 2550 - พ.ย. 2551
10
พันตำรวจโทจุมพลวัฒน์  สุดสวาท
สวญ.สภ.ฯ พ.ย.2551 - 2554
11
พันตำรวจเอกพยุง  คงแจ้ง
ผกก.สภ.เมืองเก่า ก.พ.2554 - เม.ย.2555
12
พันตำรวจเอกจิรทีปต์ ทองอร่ามฐิติโชติ
ผกก.สภ.เมืองเก่า เม.ย.2555 - ม.ค.2558
13
พันตำรวจเอกภพ มัลเชษฐ์
ผกก.สภ.เมืองเก่า ม.ค.2558 -ส.ค.2559
14
พันตำรวจเอกวิเชียร พรมอุทัย
ผกก.สภ.เมืองเก่า ส.ค.2559 - ปัจจุบัน


มรดกโลกล้ำเลิศ
กำเนิดลายสือไท
เล่นไฟลอยกระทง
ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก
สังคโลกทองโบราณ
สักการแม่ย่าพ่อขุน
รุ่งอรุณแห่งความสุข